TAV 2024 Athlete Caitlyn Gantzer commits to Central Oklahoma

Congrats to TAV 2024 athlete Caitlyn Gantzer (Reedy HS) on her commitment to Central Oklahoma!